Motto:

Spolek Setkání s hudbou sdružuje interprety, skladatele, učitele, organizátory a ostatní příznivce hudebního dění. Pěstujeme hudební umění napříč žánry, pořádáme interpretační kurzy, koncerty a letní festival komorní hudby.

Po vzoru velkých mistrů minulosti i současnosti se snažíme, aby byla hudba pokud možno naplněna lidskostí, jednoduchostí a srozumitelností, harmonií a krásou.


Vedení "SETKÁNÍ" a dramaturgie

Organizátorem "SETKÁNÍ S HUDBOU" je stejnojmenný spolek ve spolupráci s Kulturním domem města Soběslav (KDMS) a soběslavskou ZUŠ. 

Uměleckým ředitelem a šéfdramaturgem "SETKÁNÍ" je PETR HANZLÍK, hudební skladatel, režisér a producent (Blue Season Art Agency, Český rozhlas) a zpěvák (mj. leader vokálního kvarteta The Swings) a také zakládající člen a předseda pořádajícího sdružení.

Výkonnou ředitelkou hudebních kurzů je TAŤÁNA KLÁNSKÁ, kytaristka, pedagožka (Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy) a producentka (Tanja Classical Music Agency, celostátní kytarová soutěž PRAGuitarra Clásica).

Záštitu nad festivalem drží starosta města Soběslavi Ing. Jindřich Bláha.


Výkonný výbor spolku

Petr Hanzlík, předseda

Taťána Klánská, místopředsedkyně

Tomáš Víšek, Tomáš Strašil, Jan Steyer, Kateřina Pinkasová, členové rady

Stanovy spolku


Článek I - všeobecná ustanovení

Občanské sdružení SETKÁNÍ S HUDBOU (dále jen "sdružení") je dobrovolná organizace založená dle zákona č. 33/2008 Sb., o sdružování občanů. Sídlo sdružení je v Přezleticích, Jasmínová 172, 250 73.

Článek II - činnost a cíle

 • Cílem sdružení je pěstování hudebního umění napříč žánry, jeho neustálé zpřístupňování odborné i neodborné veřejnosti, poznávání a rozvoj kulturních souvislostí obecně a pěstování vzájemných kontaktů v kulturním světě.
 • Hlavní prostředky a nástroje, jimiž se spolek snaží těchto cílů dosáhnout, jsou tyto:
  a) pořádání a organizace hudebních kurzů, dílen, seminářů, odborných přednášek, koncertů, festivalů, přehlídek a jiných podobných akcí pro členy spolku jakož i veřejnost,
  b) spolek působí na území ČR a může spolupracovat se zahraničními subjekty obdobného zaměření,
  c) činnost spolku je nevýdělečná.
 • Vedlejšími prostředky a nástroji, jimiž se spolek snaží dosáhnout svých cílů, je vydáváním a šířením periodických i neperiodických publikací, hudebnin a audiovizuálních nosičů souvisejících bezprostředně s činností sdužení.

Článek III - členství

 • SETKÁNÍ S HUDBOU sdružuje interprety, autory, hudební vědce, pedagogy, publicisty, dramaturgy, producenty, režiséry a jiné tvůrce, dále vydavatele, nakladatele a organizátory kulturních akcí a jiné příznivce hudebního umění z řad veřejnosti.
 • Řádným členem spolku se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18ti let a způsobilá právních úkonů, dále jakákoli právnická osoba s výjimkou těch, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz a těch, které vstoupily do likvidace.
 • Čestným členem se může stát význačná osobnost veřejného kulturního života, která byla navržena kterýmkoli z členů spolku a schválena valnou hromadou.
 • Členem se nemůže stát osoba (ať už fyzická nebo právnická), jejíž veřejně projevované názory naplňují obecné chápání slova "extremismus"; vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.
 • Přijímací řízení se děje na základě písemně podané a vlastnoručně podepsané přihlášky zaslané nebo osobně doručené radě spolku.
 • Členství schvaluje rada spolku prostou většinou hlasů.
 • Členství vzniká okamžikem odeslání písemného vyjádření rady žadateli.
 • Členství zaniká:
  a) ukončením činnosti resp. zánikem spolku,
  b) úmrtím fyzické osoby, která je členem,
  c) zánikem právnické osoby, která je členem,
  d) vystoupením člena; každý člen může ukončit své členství bez udání důvodu na základě písemné a vlastnoručně podepsané žádosti zaslané nebo osobně doručené radě, přičemž členství fakticky zaniká okamžikem převzetí této žádosti radou,
  e) vyloučením člena; člen může být vyloučen prostou většinou hlasů rady pro hrubé nebo opakované porušení stanov nebo dobrého jména a pověsti spolku.

Článek IV - práva a povinnosti členů

 • Každý člen spolku je oprávněn aktivně se podílet na činnosti spolku, podávat podněty a návrhy k aktivitám spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a účastnit se valných hromad a užívat výhod s členstvím spojených.
 • Každý člen je oprávněn volit a být volen do orgánů spolku; v případě členů - právnických osob jedná za tyto statutární orgán nebo jiná pověřená osoba.
 • Každý člen je povinen dbát o dobré jméno spolku, dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy a pečovat podle svých možností o rozkvět spolku a uskutečňování jeho cílů.
 • Každý člen je povinen platit řádně členské příspěvky; minimální výši příspěvků určuje rada a částka je splatná jednou za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31.12. příslušného roku, hotovostně v sídle spolku, složenkou na adresu sídla nebo bezhotovostním převodem na účet spolku. Dojde-li k zániku členství v průběhu kalendářního roku, zaplacený členský příspěvek se nevrací.

Článek V - orgány spolku

 • Orgány spolku jsou valná hromada, rada a kontrolní komise.
 • Valná hromada je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních existenčních otázkách spolku včetně změny stanov a schvalování účetní uzávěrky; valná hromada je tvořena všemi členy, rozhoduje prostou většinou přítomných členů, svolává ji rada nebo se schází z podnětu alespoň poloviny členů; rada je povinna svolat valnou hromadu nejméně jednou ročně, a to písemnou formou klasickou poštou, elektronickou poštou nebo formou veřejné vývěsky.
 • Rada spolku je výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě; rozhoduje o všech uměleckých, organizačních a hospodářských otázkách činnosti spolku, uzavírá a ruší pracovní smlouvy, rozhoduje o pracovně právních otázkách.
 • Rada má minimálně pět a nejvýše devět členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období rady je dvouleté, členové rady mohou být voleni i opakovaně.
 • Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu; členství v radě je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi; předseda rady je zároveň předsedou spolku.
 • Rada je statutárním orgánem spolku, schází se dle potřeby, nejméně však pětkrát za kalendářní rok. Rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Za radu jedná navenek její předseda, v případě jeho nepřítomnost místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou, popř. jiným písemně pověřeným členem rady. Zasedání rady svolává a řídí předseda.
 • Odstoupí-li některý člen rady z funkce v průběhu svého funkčního období, může jej rada nahradit novým členem, který musí být ve funkci potvrzen nejbližší valnou hromadou.
 • Kontrolní komise je tříčlenný orgán zřizovaný valnou hromadou na funkční období dvou kalendářních let; tato komise dohlíží na činnost spolku, je nezávislá na výboru, má právo nahlížet do všech podkladu a dokladů, které má výbor k dispozici, odpovídá se ze své činnosti valné hromadě a připravuje stanoviska pro valnou hromadu ve věcech účetní uzávěrky.
 • Odstoupí-li některý člen kontrolní komise z funkce v průběhu svého funkčního období, může jej kontrolní komise nahradit novým členem, který musí být ve funkci potvrzen nejbližší valnou hromadou.

Článek VI - hospodaření spolku

 • Zdrojem příjmů spolku jsou:
  a) členské příspěvky,
  b) sponzorské dary a příspěvky, dotace, granty, dary z dědictví a odkazů apod.,
  c) příležitostné příjmy z akcí pořádaných sdružením (např. vstupné),
  d) výnosy z aktivit uvedených v čl. II, odst. 3 těchto stanov.
 • Příjmy spolku slouží výhradně k pokrytí nákladů na činnost spolku; činnost z.s. SETKÁNÍ S HUDBOU je nevýdělečná,
 • Hospodaření sdružení řídí rada a kontroluje kontrolní komise; rada může výkonem agendy spojené s hospodařením pověřit další osoby; členství ve sdružení není u těchto osob podmínkou.
 • Členové sdružení neodpovídají svým majetkem za závazky sdružení.

Článek VII - zánik sdružení

 • Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady o jeho rozpuštění nebo o sloučení s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
 • V případě zániku sdružení rozhoduje o jeho majetku valná hromada členů; součástí rozhodnutí o majetku sdružení musí být stanovení způsobu vypořádání závazků a pohledávek sdružení.

Článek IX - závěrečná ustanovení

 • Činnost sdružení se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem o sdružování.
 • Občanské sdružení "SETKÁNÍ S HUDBOU" bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 18. 1. 2010 pod č. j. VS/1-1/78 321/10-R

 

 

Poznejte náš tým

 

Petr Hanzlík

předseda spolku

umělecký ředitel Setkání s hudbou 

Táťána Klánská

místopředsedkyně

výkonná ředitelka kurzů